Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny
względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Dostawców,
Partnerów Biznesowych, Użytkowników strony internetowej www.verdina.com.pl oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością Verdina spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

W niniejszym dokumencie zostały zawarte zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.verdina.com.pl (dalej również jako „Serwis”), w
związku ze współpracą z firmą Verdina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz w zakresie innych opisanych poniżej sytuacji.

I. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu verdina.com.pl jest Verdina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Poznańska 98, Bronisze 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000772804, REGON: 382613577, NIP: 1182190000.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
  3) poprzez gromadzenie logów serwera przez operatora hostingowego home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, Regon: 811158242.
 3. Verdina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. przestrzega zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Verdina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Poznańska 98, Bronisze 05-850 Ożarów Mazowiecki (dalej również jako
  „Administrator”). Można kontaktować się z nami wysyłając mail na adres rodo@verdina.com.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 22 721 56 30. Każda inna forma kontaktu także będzie
  skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
  Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Serwisu oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym
  dokumencie.

 

II. Definicja danych osobowych oraz ich przetwarzania

 1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
  nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
  psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.
  zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

III. Przetwarzanie informacji w formularzach w Serwisie

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz
  ewentualnych innych danych wskazanych w formularzu.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania odpowiedzi na zapytanie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w formularzach jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie
  uzasadniony interes Administratora polegających na dbałości o jak najwyższy poziom obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane użytkownika będą przetwarzane również po
  zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci
  archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych przez Administratora

 1. Poza Serwisem Administrator przetwarza dane osobowe również w następujących celach:
  1) zawarcie i wykonanie umowy stacjonarnie w siedzibie Administratora
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i
  rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem lub gdy są Państwo
  pracownikami strony, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest
  dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;
  2) obsługa reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora
  Podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także (ii) realizacja prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza
  dane podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności
  reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Podanie danych jest dobrowolne, ale
  niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację;
  3) prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji.
  Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych polegający na dbałości o dobre relacje i zadowolenie Klientów, Kontrahentów,
  Partnerów Biznesowych oraz wszelkich innych osób kontaktujących się z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane
  osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
  prowadzenia korespondencji lub komunikacji;
  4) przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
  Elementem relacji Administratora z Klientami, Kontrahentami i Partnerami Biznesowymi jest przedstawianie ofert marketingowych dotyczących usług Administratora. Mogą Państwo
  wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej zawierającej informacje handlowe dotyczące Administratora.
  Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także jest ono wyrazem prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6
  ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od Administratora informacje handlowe.
  Administrator podejmuje ponadto działania marketingowe nie wymagające Państwa zgody, w szczególności tworzy i utrzymuje bazy klientów oraz prowadzi inne działania promujące
  markę Verdina (m.in. poprzez udział w targach i wydarzeniach branżowych, wysyłanie ulotek i katalogów);
  5) administrowanie profilem Administratora na portalu Facebook
  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku polubienia przez Państwa profilu Administratora na portalu Facebook albo w przypadku
  jakiejkolwiek Państwa aktywności na tym profilu. Podstawą prawną przetwarzania prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przedstawianiu ofert marketingowych
  dotyczących usług Administratora za pośrednictwem ww. portalu (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również Państwa zgoda wynikająca z aktywności na profilu
  Administratora na portalu Facebook (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dokonać jakiejkolwiek aktywności
  na profilu Administratora na portalu Facebook.
  Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem
  https://www.facebook.com/about/privacy/update;
  6) wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków
  Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu
  przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się
  z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek
  wynikający z przepisów prawa;
  7) rekrutacja
  Jeśli biorą Państwo udział w organizowanym przez Administratora procesie rekrutacji, w zależności od zakresu udzielonych przez Państwa zgód, Administrator przetwarza dane,
  w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w aktualnym ogłoszeniu lub dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Państwa
  dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie
  rekrutacji;
  8) cele archiwalne i dowodowe
  Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie
  uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
  przed roszczeniami lub zarzutami.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem
  informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).
 3. Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:
  1) od Klientów, Kontrahentów i Partnerów Biznesowych Administratora,
  2) od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji,
  3) ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG i KRS.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe przez odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

1) dane przetwarzane w celu kontaktu za pośrednictwem formularzy w Serwisie – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
2) dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres
obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;
3) dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Administratora – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących
wyniknąć z reklamacji;
4) dane przetwarzane w celu wykorzystywania plików cookies na Stronie – przez okres wskazany w sekcji Informacja o plikach cookies;
5) dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
6) dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w celach marketingowych. W zakresie niezbędnym do wysyłania informacji handlowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej w
związku z tym zgody;
7) dane przetwarzane w celu administrowania profilem Administratora na portalu Facebook – do czasu dokonania przez Państwa następujących czynności (i) anulowania polubienia
profilu Administratora oraz (ii) usunięcia wszelkich swoich aktywności na tym profilu. Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych nastąpi również w razie usunięcia przez Państwa
swojego konta z portalu Facebook lub usunięcia profilu Administratora z tego portalu;
8) dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej
jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;
9) dane przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przez okres
a) trwania rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, natomiast w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb
niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 2 lata od zgłoszenia kandydatury;
b) cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
c) do czasu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją – w odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, ze względu na możliwość
kierowania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją, Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia rekrutacji i poinformowania
kandydata o jej wynikach (poinformowania kandydata, że jego kandydatura nie została przyjęta);
10) dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od
tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane są udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy przy
  przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia ich maksymalnej ochrony.
 2. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności
  przez Administratora. Odbiorcami danych osobowych w takim przypadku są:

  1) upoważnieni pracownicy Administratora,
  2) podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu i serwisu Strony, poczty
  elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
  3) osoby, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług pomocy prawnej;
  4) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie;
  5) banki (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych);
  6) podmioty prowadzące działalność gospodarczą pozostające z Administratorem w stałym stosunku zlecenia;
  7) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe lub audytorskie;
  8) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi reklamowe i promocyjne;
  9) Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie,
  10) inne osoby odwiedzające profil Administratora na portalu Facebook, którym są udostępniane Państwa dane osobowe, tj. wyłącznie imię lub pseudonim podany w związku z
  komentarzem zamieszczonym na portalu Facebook;
  11) podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
  prawa unijnego bądź krajowego.
 4. Inne dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

VII. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

 1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzanymi danymi osobowymi:
  1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
  5) prawo do przenoszenia danych,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności
  zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza
  przepisy prawa.
 4. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego
  podstawy prawnej.
 5. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Państwa danych osobowych w szczególności zbieranych, za Państwa zgodą
  za pośrednictwem plików „cookies” stosowanych w Serwisie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na
  Państwa sytuację.

VIII. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone
  są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików
  cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google
  Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W
  tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy
  pomocy narzędzia: www.google.com/ads/preferences
 12. Zmiana akceptacji plików Cookie, kliknij „Nie wyrażam zgody” na komunikacie, aby wyłączyć zbieranie plików Cookie.

IX. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu
  zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1) czas nadejścia zapytania,
  2) czas wysłania odpowiedzi,
  3) nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6) informacje o przeglądarce użytkownika,
  7) informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

X. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając z Serwisu są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych oraz innych dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Administrator może w każdej chwili zmienić postanowienia Polityki Prywatności. Informacja w tym przedmiocie każdorazowo zostanie zamieszczona w Serwisie.

Skontaktuj się z nami

Mówimy w Twoim języku
Import/Eksport
505 568 185 jęz. włoski, angielski, hiszpański
505 568 339 jęz. hiszpański, angielski
510 253 394 jęz. hiszpański, angielski
571 359 079 jęz. angielski
798 816 607 jęz. ukraiński, rosyjski
Sprzedaż Krajowa
Oddział Bronisze Oddział Poznań
571 359 079 507 105 379
571 357 646 507 105 611
505 568 177 517 350 538
505 568 525
Sprzedaż Rynek Tradycyjny
Oddział Bronisze Oddział Poznań
505 568 466 507 105 312
505 568 422 507 105 134
571 925 430
571 463 361
571 463 351

Administratorem danych osobowych jest Verdina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Strona internetowa www.verdina.com.pl używa plików „cookies” w celach określonych w Polityce prywatności, w szczególności w celu dostosowania wyglądu strony do indywidualnych preferencji użytkowników (personalizacja) oraz do celów reklamowych.

Kliknij „Akceptuję” jeżeli zgadasz się na użycie plików „cookies” do celów opisanych w Polityce prywatności.

Możesz również Nie wyrazić zgody na użycie plików „cookies”. Wyłączenie plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony.